Kierunki działania

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i związanej z nim obszernej wiedzy w zakresie eksploatacji zarówno samej sieci elektroenergetycznej, jak i urządzeń do jej automatyzacji i diagnostyki, spółka może precyzyjnie wskazać obszary, w których zachodzi potrzeba rozwiązania występujących problemów eksploatacyjnych, udoskonalenia istniejących urządzeń diagnostycznych oraz poszerzenia zakresu informacji pozyskiwanych z sieci i o sieci. Wszystkie te działania zmierzają do realizacji dwóch głównych celów:

Zagadnienia te doskonale wpisują się zarówno w dotychczasowy zakres działalności firmy jak i wskazują nowe, innowacyjne kierunki dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Istotność przedstawionych powyżej działań została wskazana również w aktualnych kierunkach rozwoju polskiej sieci elektroenergetycznej. Rozwój inteligentnych sieci energetycznych został wymieniony wśród priorytetowych projektów Polityki Energetycznej Polski do 2050 roku, a współczynniki SAIDI i SAIFI zostały uznane przez Urząd Regulacji Energetyki za kluczowe wskaźniki efektywności w mechanizmie regulacji jakościowej obowiązującym największych Operatorów Systemu Dystrybucyjnego.